Den nya samebyn

En utveckling av samiska näringar och ett samiskt lokalsamhälle innebär större valfrihet och ökade möjligheter för fler samer med anknytning till Idre nya sameby, att känna tillhörighet och samverkan med övriga medlemmar oberoende av yrkeskategori.

Historiska förvaltare

Den traditionella samebyns verksamhet byggde på vad som i ett modernt språkbruk brukas kallas för ett ekologiskt bärkraftigt nyttjande av naturresurserna och var förutsättningen för en bärkraftig ekonomi och också grunden för en bärkraftig kulturell utveckling.

Genom 1886 års renbeteslag reglerades "lappbyns" verksamhet och de efterföljande renbetes- och rennäringslagar 1889, 1928 och 1971 kom ytterligare att begränsa samebyarnas tidigare självbestämmande och resursförvaltning. Statens reformpolitik ledde till att samebyns rätt att förvalta sina resurser överfördes till staten och att samebyns dess medlemmars verksamhetsområde begränsades till enbart renskötsel.

Renbeteslagstiftningen innebar att den traditionella samiska förvaltningsmodellen gradvis ersattes med ett svensk förvaltningstänkande och reglerades genom svensk förvaltningslagstiftning.

Avreglering

Den statliga rennäringspolitiska kommittén har i december 2001 lämnat förslag på en omfattande avreglering som ger samebyarna större möjligheter att leda det egna utvecklingsarbetet. Rennäringspolitiska kommittén föreslår också att samebyarna öppnas för nya medlemmar i en form av ekonomisk förening som även kan bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel.

För Idre sameby är det en självklarhet att reformeringen av rennäringslagstiftningen och rennäringspolitiken också måste leda till ett ökat ansvar för samebyarna över mark- och resursförvaltningen inom samebyns område. På liknande sätt som det var innan statens "klåfingriga" lagstiftning.

Lokal anpassning

  Den framtida samebyns verksamhets, medlemskap och struktur måste bygga på;
 • Ekologisk bärkraft
 • Ekonomisk bärkraft
 • Kulturell bärkraft.

Det är viktigt att samebyarna själva får leda den här processen och forma lösningar som är lokalt anpassade i frågor som är strategiska och avgörande för samebyns framtida utveckling.

  Vårt utvecklingsmål för den nya samebyn
 • En starkare sameby med många engagerade i samebyns utvecklings- och framtidsarbete,
 • En rikare sameby, materiellt, kulturellt och socialt,
  Alla får plats i samebyn för
 • sitt uppehälle
 • för sin själ
 • identitet